Oblicz bezpłatnie maksymalną zdolność kredytową w bankach w Polsce. Sprawdź z doradcą na jaki kredyt Cię stać na podstawie takich parametrów jak ilość osób w gospodarstwie domowym, dochód netto, suma rat innych kredytów i limitów na kartach kredytowych. Suma limitów na rachunkach bieżących wszystkich kredytobiorców oraz suma stałych miesięcznych zobowiązań (opłaty za czynsz, gaz, wodę, prąd) również wpływają na wysokość zdolności kredytowej.

Dokumenty do badania zdolności kredytowej przy umowie o pracę

(dokumenty do oceny ryzyka przy kredycie hipotecznym):
– zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów;
– oświadczenie o dochodach (jeśli posiadasz rachunek w Banku na który od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody);

W przypadku zmiany pracodawcy w ostatnich 3 m-cach oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć także:
– umowę o pracę z poprzednim pracodawcą lub Świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy;
– aktualną umowę o pracę;

ZBADAJ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ

Dokumenty do badania zdolności kredytowej przy działalności gospodarczej

(dokumenty do oceny ryzyka przy kredycie hipotecznym):
– formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
– wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
– REGON;
– NIP;
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) podatku za ostatnie 6 miesięcy;
– zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS lub potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) składek za ostatnie 6 miesięcy;
– informacja dotycząca zobowiązań firmowych wnioskodawcy;
– PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony KPKiR z podsumowaniem danych za miesiące od 01. stycznia do 31. grudnia ubiegłego roku;
– zestawienie danych finansowych za bieżący okres (PKPiR do wglądu Doradcy);
– zestawienie danych finansowych za analogiczny okres poprzedniego roku na podstawie książki przychodów i rozchodów (PKPiR do wglądu Doradcy);
– zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (jeśli dotyczy);
– zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (jeśli dotyczy).